a2mobile

Polityka prywatności

1. Definicje

Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu. Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową. Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego dostępny na podstronach strony internetowej www.a2mobile.pl. Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.a2mobile.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego. Użytkownik - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze serwisu internetowego a2mobile dostępnego na stronie www.a2mobile.pl i podstronach (dalej „Serwis”). Administratorem danych osobowych jest Aero2 - spółka pod firmą „Aero2” Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305767, NIP: 701-01-23-529, REGON: 141266349 z kapitałem zakładowym w wysokości 91 958 700,00 PLN [aktualizacja 09.2017], (dalej: „Aero2”). Aero2 jest właścicielem serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

3. Dane osobowe Użytkownika

Dane zbierane automatycznie przez obsługujące Serwis systemy informatyczne nie stanowią danych osobowych w znaczeniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane podawane przez Użytkownika w Serwisie są podawane dobrowolnie. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Aero2 wyłącznie w następujących celach: a) Świadczenia usług w ramach Serwisu lub podmioty współpracujące; b) Promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie a2mobile. Podczas korzystania z Serwisu Konsument podaje w Formularzu Zamówienia następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, adres dostawy Towaru dane do faktury, adres e-mail, numer(y) telefonu(ów) kontaktowego(ych). W przypadku osób nie będących Konsumentami, kupujący dodatkowo wskazuje oznaczenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej.

4. Dostęp do danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia, uzupełnienia oraz usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Aero2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@a2mobile.pl wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

5. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika

Aero2 zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Użytkownika, w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Aero2 może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. W Serwisie do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i obsługujące system płatności za usługi dodatkowe. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika.

6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Aero2 oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania przez nieuprawnione osoby danych osobowych zdobytych wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Aero2 zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Aero2 nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Aero2 wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Aero2 stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Aero2 stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.