POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Adres IP - Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu Internetowego dostępny na podstronach strony internetowej www.a2mobile.pl.
Serwis - informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.a2mobile.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami, określonymi szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego.
Użytkownik - osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

2. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Premium Mobile - spółka pod firmą Premium Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746584, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 16.619.800,00 PLN, (dalej: „Premium Mobile"). Premium Mobile Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adres: iod@premiummobile.pl
Premium Mobile Sp. z o.o. jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

3. Dane osobowe Użytkownika

Osoba zamierzająca korzystać z Serwisu podaje w Formularzu Zamówienia następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, adres dostawy towaru, dane do faktury, adres e-mail, numer(y) telefonu(ów) kontaktowego(ych). W przypadku osób nie będących konsumentami w Formularzu Zamówienia podaje się oznaczenie podmiotu niebędącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej.
Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podane jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Premium Mobile Sp. z o.o. wyłącznie w następujących celach: a) świadczenia usług w ramach Serwisu lub na zlecenie Premium Mobile Sp. z o.o. przez podmioty współpracujące; b) promocji i marketingu bezpośredniego towarów lub usług znajdujących się w ofercie a2mobile lub, na podstawie zgody Użytkownika, także innych podmiotów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Serwisu oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

4. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres wnioskirodo@premiummobile.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie.

5. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Premium Mobile Sp. z o.o. nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika w żaden inny sposób niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Premium Mobile Sp. z o.o. może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis i system płatności za usługi dodatkowe. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika. Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu świadczone są przez podmioty współpracujące z Premium Mobile Sp. z o.o. i w takim przypadku Użytkownik zaakceptuje osobne regulaminy i polityki prywatności przygotowane przez te podmioty.

6. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Premium Mobile Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby lub wskutek przestępstwa kradzieży tych danych. Dla poprawy bezpieczeństwa Użytkownik powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne, jeśli są stosowane w danej usłudze dostępnej za pośrednictwem Serwisu, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych. Hasła powinny być odpowiednio mocne i powinny być okresowo zmieniane.

7. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Premium Mobile Sp. z o.o. zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Premium Mobile Sp. z o.o. nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Premium Mobile Sp. z o.o. wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Premium Mobile Sp. z o.o. stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Premium Mobile Sp. z o.o. stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy do Ciebie.