AKT O USŁUGACH CYFROWYCH

W państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, czyli Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act w wersji angielskiej).

Zgodnie z Aktem o Usługach Cyfrowych, dostawcy usług pośrednich mają obowiązek zapewnienia pojedynczych punktów kontaktowych do komunikacji z odbiorcami usług oraz z organami państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych.

Pojedyncze punkty kontaktowe dla usług pośrednich

Informujemy, że pojedynczym punktem kontaktowym dla odbiorców usług pośrednich, zgodnie z art. art. 12 Aktu o Usługach Cyfrowych oraz pojedynczym punktem kontaktowym, zgodnie z art. 11 Aktu o Usługach Cyfrowych, dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych jest auc@a2mobile.pl.

Punkt kontaktowy nie służy do składania reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Pojedynczy punkt kontaktowy przyjmuje korespondencję w języku polskim i angielskim.

The Digital Services Act

In Member States of the European Union, including in Poland, Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) is in force.

Under the Digital Services Act, providers of intermediary services designate a single point of contact to enable communication with recipients of intermediary services and with Member States’ authorities, the European Commission and the European Board for Digital Services.

Single points of contact for intermediary services

We hereby inform, that auc@a2mobile.pl constitutes a single point of contact for recipients of intermediary services, in accordance with the Article 12 of the Digital Services Act and constitutes a single point of contact for Member States’ authorities, the European Commission and the European Board for Digital Services, in accordance with the Article 11 of the Digital Services Act.

This single point of contact for recipients of the intermediary services is not intended to submit complaints of telecommunication services.

Single point of contact communicate in Polish and English.